Acordarea zilelor libere pentru părinți

Acordarea zilelor libere pentru părinți

de Lăcrămioara Ichim – Specialist resurse umane

Acordarea zilelor libere pentru părinți în situația în care se limitează sau se suspendă activitățile didactice   

30.10.2020

Acte normative:

·       Legea nr. 19/14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

·       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 147/27.08.2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

·       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 182/27.10.2020 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 147/27.08.2020;

Având în vedere faptul că, în această perioadă, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economică și de sprijin pentru populație, au fost adoptate acte normative care reglementează acordarea zilelor libere părinților pentru supravegherea copiilor.

Astfel, în situația în care activitatea didactică în unitățile de învățământ, inclusiv în cele de educație antepreșcolară, se desfășoară în scenariile 2 și 3, respectiv prezența prin rotație la școală sau exclusiv online, angajatorii au obligația să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept.

În acest context, legiuitorul a reglementat acest domeniu prin două acte normative diferite care permit părinților salariați să solicite angajatorului zile libere plătite pentru supravegherea copiilor sub 12 ani, în situațiile când aceștia nu merg la școală:

  • Legea nr. 19/2020 permite acordarea liberelor atunci când se suspendă cursurile sau se închid temporar școlile și creșele ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
  • Având în vedere faptul că Legea nr. 19/2020 este general valabilă și face referire la situații neprevăzute, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 147/2020 care permite acordarea zilelor libere atunci când se limitează sau se suspendă activitățile didactice ce presupun prezența fizică a copiilor în școli și în creșe, din cauza epidemiei de coronavirus.

Condiții pentru acordare 

Pentru acordarea zilelor libere părinții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;
  2. celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Situații în care nu se acordă zile libere

Nu se acordă zile libere în cazul în care unul dintre părinți, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

  1. este în concediu pentru creștere copil;
  2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  3. se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
  4. are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului (somaj tehnic);
  5. nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Întrucât în OUG 147/2020 nu a fost prevăzută desfășurarea activității în regim de telemuncă, a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial OUG 182/2020 la data de 27 octombrie 2020, prin care completează condițiile de acordare a zilelor libere.

Noul act normativ stabilește că în situaţia în care activitatea didactică  în unitățile de învățământ, inclusiv în cele de educație antepreșcolară și preșcolară, se desfășoară în scenariile 2 și 3, respectiv prezența prin rotație la școală sau exclusiv online, numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada prevăzută de hotărârea Comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență.

Măsura se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie și/sau medicul specialist au emis adeverințe pentru realizarea educației la distanță, în contextul pandemic actual.

În acest caz, părintele va depune la angajator – pe lângă cererea de acordare a zilelor libere, copia certificatului de naştere al copilului și declaraţia pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu a beneficiat de zile libere potrivit ordonanței de urgență – și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie și/sau medicul specialist.

Totodată, Guvernul a hotărât că, pentru situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 sau 3,  zilele libere plătite pentru părinți se acordă numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau muncă la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

Dacă există posibilitatea de desfășurare a muncii de la domiciliu sau în regim de telemuncă, există obligația implementării acestui sistem, înainte de a se acorda zilele libere pentru părinți.

Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din uniățile sanitare nu beneficiază de zile libere pentru supraveghere copii.

Beneficiind astfel de o majorare la salariu calculată conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.

 Plata și decontarea indemnizației

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 5429 lei.

Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorie de muncă.

În baza Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 147/2020 , angajatorul recuperează de la stat suma totală pe care o suportă inițial, indemnizația brută care cuprinde: indemnizația netă și taxele aferente care sunt plătite la stat.

Pentru decontarea sumelor plătite, angajatorul depune cererea și documentele justificative, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație, se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor justificative.

Documente

Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Modelul cererii și modelul declarației pe propria răspundere, aprobate prin Ordinul nr.1375 din 9 septembrie 2020, pot fi descarcate de pe site-ul ANOFM

 https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=4&subcateg=12

mm
Lăcrămioara Ichim
Lăcrămioara Ichim este Specialist în Resurse Umane Exprom, cu 18 ani de experiență în domeniul HoReCa. Cu o fundamentare temeinică în domeniul HR, activitatea sa include gestionarea salarizării, administrarea personalului/Revisal, evaluarea și recrutarea de personal și consultanță în domeniul resurselor umane.