OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale

OUG nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale

Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În vigoare de la 23 mai 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 23 mai 2019. Formă aplicabilă la 27 iunie 2019.
    Având în vedere volumul semnificativ de decizii de impunere pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, aferente perioadei 2014-2017, care nu au fost comunicate contribuabililor până la data de 15 martie 2019, cu consecinţa punerii contribuabililor în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificaţiei prevăzute de lege, prin plata contribuţiei până la 31 martie 2019, independent de voinţa acestora, în cazul a aproximativ 990.000 de contribuabili potenţiali beneficiari ai bonificaţiilor,
    luând în considerare inechităţile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel,
    având în vedere că termenul-limită pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi timbru de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, este 30 iunie 2019,
    luând în considerare răspunsul formulat de autorităţile române la avizul motivat în Cauza 2017/2108 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infrigement) şi transmis Comisiei Europene, în care se susţine că se vor lua toate măsurile şi se vor depune toate eforturile pentru a fi rambursate integral sumele reprezentând taxele auto, precum şi dobânzile aferente, până la data de 30 iunie 2019,
    ţinând cont de faptul că în bugetul pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu a fost aprobată suma de 1.100 milioane lei, sumă insuficientă pentru acoperirea sumei totale necesare pentru restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule,
    având în vedere statisticile îngrijorătoare privind incidenţa bolilor generate de alimentaţia nesănătoasă,
    ţinând cont de faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creşterea productivităţii şi, implicit, la creşterea eficienţei economice,
    luând în considerare faptul că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor sau prin faptul că alimentele de înaltă valoare calitativă devin mai accesibile pentru întreaga populaţie,
    având în vedere necesitatea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local de către unităţile administrativ-teritoriale în domenii prioritare pentru comunităţile locale, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sănătate, educaţie, apă-canalizare, energie termică şi electrică, infrastructură de transport, salubrizare, cultură, sport şi tineret, locuinţe,
    luând în considerare că art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede posibilitatea reautorizării tragerilor din împrumuturile acordate unităţilor administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanţelor Publice în funcţie de necesităţile de finanţare a investiţiilor pentru care au contractat aceste împrumuturi,
    şi nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative,
    creşterea riscului ca persoanele fizice care sunt în imposibilitatea de a beneficia de acordarea bonificaţiei prevăzută de lege, prin plata contribuţiei până la 31 martie 2019, independent de voinţa acestora, să acţioneze în instanţă ANAF pentru că au fost privaţi de dreptul legal de a beneficia de acordarea bonificaţiilor,
    menţinerea unei situaţii inechitabile în ceea ce priveşte obligaţia persoanelor fizice care au realizat în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2017 venituri sub nivelul salariului minim brut pe ţară sau, după caz, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate la acest nivel în situaţia în care până la data de 30 iunie 2015 obligaţiile de plată ale acestora au fost anulate prin Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale,
    creşterea riscului ca persoanele fizice cărora, prin deciziile de impunere baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mare decât venitul efectiv realizat, să conteste şi să acţioneze în instanţă deciziile de impunere,
    imposibilitatea respectării termenului de 30 iunie 2019 prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 şi menţionat în răspunsul formulat de autorităţile române la avizul motivat în Cauza 2017/2108 – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infrigement) şi transmis Comisiei Europene, în care se susţine că se vor lua toate măsurile şi se vor depune toate eforturile pentru a fi rambursate integral sumele reprezentând taxele auto, precum şi dobânzile aferente,
    lipsa cadrului legal de alocare de sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, de la o poziţie distinctă de cheltuieli, pentru suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu, în vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, precum si reglementarea posibilităţii de alocare de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre de Guvern, în vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxelor auto menţionate, ţinând cont de faptul că în bugetul pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu a fost aprobată suma de 1.100 milioane lei, sumă insuficientă pentru acoperirea sumei totale necesare pentru restituirea acestor taxe,
    menţinerea unei inechităţi în rândul populaţiei, accesul la alimentele de înaltă valoare calitativă fiind mai facil persoanelor cu un nivel al veniturilor mai ridicat,
    precum şi perpetuarea actualei situaţii în ceea ce priveşte incidenţa bolilor generate de alimentaţia nesănătoasă, ceea ce generează inclusiv cheltuieli importante cu asistenţa medicală pentru aceste persoane,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. –   (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi comunicate de organul fiscal competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv, pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   (2) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (1) se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2019, pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
   (4) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (3) se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
   (5) Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (1) şi (3).
   (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) – (5) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

   Art. 2. –   (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (2) În cazul în care organul fiscal nu a emis decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, aceasta nu se mai emite.
   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe ţară, cu excepţia celor are au optat pentru plata contribuţiei conform prevederilor Legii nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

   Art. 3. –   (1) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 2 se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului. 

   (2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 2, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.
   Art. 4. –   Procedura de aplicare a prevederilor art. 2 şi 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   Art. 5. –   Aplicare. 

   (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, de la o poziţie distinctă de cheltuieli, pentru suplimentarea bugetului Fondului pentru mediu.
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2019, se pot aloca Ministerului Mediului, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru aplicarea prevederilor alin. (1).

   Art. 6. –   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

   1. La articolul 291 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   “ e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;”. 
   2. La articolul 291 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
   “ k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoţită de copia documentului de recunoaştere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final.” 
   Art. 7. –   Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare datei publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   Art. 8. –   După alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 

   “ (51) În situaţia în care după semnarea convenţiilor de împrumut pentru împrumuturile acordate unităţilor administrativ- teritoriale conform prevederilor prezentului articol apar modificări în structura efectuării tragerilor faţă de cea autorizată de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a le notifica Comisiei, în vederea obţinerii noii autorizări în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de trageri pentru fiecare dintre anii 2019 şi 2020, anterior reeşalonării tragerilor din împrumutul respectiv.” 

   Art. 9. –   Alineatul (3) al articolului 5 din anexa nr. I, capitolul III, litera E din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   “ (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru asigurarea contribuţiei statului la salariile personalului clerical al respectivelor unităţi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.”
 
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul sănătăţii,
Sorina Pintea
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru-Daniel Botănoiu,
secretar de stat

    Bucureşti, 14 mai 2019.
    Nr. 31.